O nás‎ > ‎

Stanovy RC Smícháček

Rodinné centrum Smícháček, z.s.

Stanovy spolku

 

Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného spolku Rodinné centrum Smícháček, z.s. (dále jen „spolek“)

 

Čl. I

Název, sídlo a působnost spolku

 

1. Název spolku: Rodinné centrum Smícháček, z.s. (zkráceně RC Smícháček, z.s.).

2. Sídlo spolku: Ostrovského 3184/38a, Praha 5, 150 00.

3. Působnost: Spolek působí na celém území České republiky, nečlení se na organizační jednotky – celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.

 

Čl. II

Právní postavení

·         Spolek je dobrovolná nezisková organizace sdružující členy na základě snahy o naplnění cílů spolku, společného zájmu, nadšení a aktivity.

·         Spolek je právnickou osobou způsobilou nabývat práva a povinnosti v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami.

 

Čl. III

Cíl činnosti spolku

Posláním spolku je podpora rodin s dětmi, jejich rozvoj, zdravé fungování a integrace ve společnosti.

Činností spolku za účelem dosažení poslání je zejména:

·         provozování centra jako prostoru ke vzájemnému setkávání rodičů s dětmi i bez dětí a nejširší veřejnosti

·         udržování a rozvoj profesních znalostí a dovedností rodičů pořádáním přednášek, kurzů apod. s cílem usnadnit rodičům návrat do zaměstnání

·         umožnit matkám/otcům na mateřské a rodičovské dovolené i těhotným ženám a jejich partnerům sdílet své zkušenosti, navázat nové kontakty a podpořit jejich sociální dovednosti

·         organizování aktivit se zaměřením na tvořivou činnost, tělesnou aktivitu a další kulturní a společenské vyžití dospělých i dětí včetně otázky životního prostředí a aktivního působení v oblasti ekologické výchovy s cílem nabídnout rodinám s dětmi možnost aktivního trávení volného času v kolektivu, přispívat tak k socializaci dětí a jejich všestrannému psychickému i fyzickému rozvoji

·         zapojení rodičů do organizování nebo zajištění programu akcí, sdílet zvyky a zachovat tradiční i novodobé tradice a obyčeje

·         spoluprací s odborníky předcházet rodinným krizím a sociálnímu vyloučení rodin s malými dětmi, případně pomáhat při řešení sociálních a jiných problémů

·         přirozená integrace sociálně slabších rodin nebo postižených dětí do nejširšího kolektivu

·         podpora principu rovných příležitostí žen a mužů

Spolek je nezávislý na politických stranách a hnutích a spolupracuje se všemi demokraticky uspořádanými organizacemi a s jednotlivci majícími shodné cíle a poslání.

 

Čl. IV

Členství

Typy členství

Členové spolku se dělí na:

1. členy řádné,

2. členy sympatizující

·         Členem spolku se může stát kterákoli fyzická nebo právnická osoba podporující cíle spolku.

·         Právnická osoba může být pouze členem sympatizujícím.

·         Řádné a sympatizující členství je podmíněno schválením výkonným výborem spolku. Proti jejímu rozhodnutí se lze odvolat postupem stanoveným v organizačním řádu.

Řádným členem se může stát kterákoliv fyzická osoba, která :

·         dosáhla 18 let,

·         má zájem aktivně se podílet na činnosti spolku,

·         předložila výkonnému výboru kompletní písemnou přihlášku k členství,

·         zaplatila členský příspěvek dle článku VII.

Sympatizujícím členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která :

·         poskytla spolku finanční nebo jinou pomoc.

Kombinace obou typů členství je přípustná.

 

Vznik členství

·         O přijetí řádného a sympatizujícího člena spolku rozhoduje výbor, který vydá písemné potvrzení o členství a zapíše jej do seznamu členů. Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí výboru spolku o přijetí.

·         Členové přípravného výboru spolku se stávají zakládajícími členy spolku, pokud proti jejich členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného týmu. Členství vzniká dnem registrace spolku.

Zánik členství

Členství zaniká vyškrtnutím ze seznamu členů na základě:

a)      písemného oznámení člena o ukončení členství, členství zaniká dnem doručení představenstvu,

b)      úmrtí člena, v případě právnické osoby jejím zánikem = výmazem z obchodního rejstříku,

c)      rozhodnutím výkonného výboru spolku o odebrání členství. Kterýkoli člen může výboru předložit návrh na vyloučení člena včetně zdůvodnění. Člen spolku, který poruší závažným způsobem stanovy nebo vnitřní předpisy spolku, jedná způsobem nepřátelským ke spolku a jeho cílům, nebo poškodí dobré jméno spolku, může být výkonným výborem podmíněně nebo nepodmíněně vyloučen ze spolku bez možnosti odvolání.

d)     zánikem spolku.

 

Čl. V

Práva a povinnosti členů

Všichni členové spolku mají právo:

a)      být informováni o činnosti a hospodaření spolku,

b)      účastnit se činnosti spolku a podílet se na realizaci cílů spolku,

c)      účastnit se valné hromady,

d)     předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku a žádat výbor spolku o vyjádření,

e)      vyhledávat zdroje příjmů pro dosahování cílů spolku,

f)       na přednostní využití služeb spolku,

g)      vlastnit členský průkaz, který slouží mimo jiné k potvrzení zaplacení členských příspěvků a k prokazování členství.

 Řádní členové spolku mají právo:

a)      volit ve volbách do všech orgánů spolku,

b)      při splnění stanovených podmínek být volen do orgánů spolku,

c)      hlasovat na valné hromadě.

 Všichni členové spolku jsou povinni:

a)      dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku, jednat v souladu s cíli spolku,

b)      svědomitě vykonávat všechny úkoly, jimiž byl se svým souhlasem pověřen,

c)      nepoškozovat pověst spolku svým chováním nebo jednáním,

d)     chránit majetek spolku před ztrátou, zničením nebo poškozením.

Řádní a sympatizující členové jsou dále povinni bezodkladně informovat radu spolku o změnách skutečností uvedených v evidenci členů podle organizačního řádu spolku.

Řádní členové jsou dále povinni ve stanovené výši a termínu hradit členský příspěvek. Výši příspěvku stanovuje a schvaluje výkonný výbor.

Práva a povinnosti člena spolku jsou vázána na osobu člena spolku a nejsou převoditelná na jiné osoby.

 

 Čl. VI

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

a)      valná hromada

b)      výkonný výbor

 

Čl. VII

Valná hromada

  • Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
  • Valnou hromadu tvoří všichni řádní členové spolku.
  • Valnou hromadu svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok.
  • Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výkonného výboru. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina všech přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovné.
  • O termínu a místě konání valné hromady informuje výkonný výbor členy prostřednictvím elektronické pošty.
  • Každý člen spolku, který má zájem účastnit se jednání valné hromady, musí svou účast předem potvrdit.

Do působnosti valné hromady náleží zejména:

a)      změna stanov spolku,

b)      volba a odvolání člena výkonného výboru spolku,

c)      schvalování zprávy o hospodaření spolku,

d)     projednání úkolů spolku pro následující období,

e)      návrhy na přijetí nového člena nebo návrhy na odebrání členství

f)       rozhodnutí o dobrovolném zrušení spolku

 

Čl. VIII

Výkonný výbor

·         Výkonný výbor (dále též jen „výbor“) je tvořen 3 členy a je statutárním orgánem spolku.

·         Členy výkonného výboru volí valná hromada.

·         Funkční období členů výboru je pětileté.

Do působnosti výkonného výboru náleží zejména:

a)      vykonávat rozhodnutí valné hromady

b)      řídit a realizovat činnost spolku v souladu se stanovami

c)      projednávat náměty a připomínky členů spolku

d)     rozhodovat o přijetí nových členů spolku a vyloučení členů dle článku IV

e)      vypracovávat rozpočet, plán aktivit a stanovovat pravidla hospodaření spolku

f)       spravovat majetek spolku dle schváleného rozpočtu a pravidel hospodaření.

Jménem spolku je oprávněn jednat každý člen výkonného výboru samostatně.

·         Výkonný výbor svolává kterýkoli člen výboru podle potřeby.

·         Výkonný výbor rozhoduje většinou všech členů.

·         V případě rezignace nebo smrti člena výboru spolku je výbor oprávněn jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

 

Čl. IX

Zásady hospodaření

 

·         Spolek má plnou právní subjektivitu. Může spravovat majetek (movitý i nemovitý), se kterým hospodaří podle obecně platných právních předpisů a vlastních pravidel hospodaření.

·         Příjmy spolku tvoří zejména:

a)      členské příspěvky

b)      dary, dotace, granty

c)      příspěvky od státu, fyzických a právnických osob

d)     doplňkové příjmy pocházející z případných vlastních podnikatelských aktivit sdružení (realizovanými s platnými právními předpisy) jako např. poplatky za pořádané akce a kurzy nebo prodej upomínkových předmětů vyrobených v rámci aktivit sdružení

·         O způsobu využití příjmů rozhoduje výkonný výbor. Příjmy spolku mohou být využity pouze k dosažení a uskutečňování jeho cílů dle stanov a k rozvoji činnosti spolku ve finančně vyrovnaném hospodaření.

·         Účetním obdobím je kalendářní rok. Spolek má povinnost vést účetnictví v rozsahu dle platné právní úpravy.

·         Právo nahlížet do účetních knih mají všichni členové spolku.

·         Majetek spolku je evidován podle obecně závazných předpisů. O jeho změnách je oprávněn rozhodovat výkonný výbor, který také majetek spravuje.

·         Za hospodaření zodpovídá výkonný výbor spolku, který valné hromadě předkládá zprávu o hospodaření.

 

Čl. X

Zánik spolku

·         Spolek zaniká rozhodnutím valné hromady o dobrovolném rozpuštění, sloučením s jiným spolkem nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

·         Při rozhodování o zániku spolku rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

Čl. XI

Závěrečná ustanovení

·         Znění těchto stanov bylo schváleno valnou hromadou konanou dne 29. 11. 2015, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 30. 11. 2015.

·         Znění těchto stanov je účinné od 1. 1. 2016

 

V Praze dne 14. 12. 2015

Zapsala:

Vendula Prjachová

 

Ověřily:

Jana Dobrovská

Barbora Kafková