Poptávky

  • Poptáváme zajištění občerstvení - výběr ukončen 27.3.2015
  • Poptáváme službu hlídání dětí - výběr ukončen 20.3.2015
  • Poptáváme zajištění vzdělávání - výběr ukončen 27.2.2015

 

Poptáváme zajištění občerstvení

Název projektu: Efektivní návrat na trh práce pro rodiče po mateřské a rodičovské dovolené v hlavním městě Praze

Registrační číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/37176

Identifikace zadavatele:

Rodinné centrum Smícháček

Sídlo: Ostrovského 38a, Praha 5, 150 00

IČ: 22757911

www.smichacek.cz

 

Popis předmětu zakázky:


Zajištění občerstvení na 24 vzdělávacích kurzů pro 4 – 12 osob, začátek kurzů od 9:00.

Obecná skladba cateringu na jednu osobu bude ve složení: pitný režim + 1x coffebreak + oběd.

Složení jednotlivých občerstvení bude přibližně následovné:

a. pitný režim – káva, voda, čaj

b. coffebreaky - 1 ks koláček, závin, či jiné sladké pečivo.

c. Oběd bude zajištěn formou studeného občerstvení, oběd bude zahrnovat pro každou osobu 2 ks sendviče, nebo 1x velkou plněnou bagetu a zeleninovo-ovocná mísa pro každých 5 účastníků. Po dohodě může být zajištěna jiná kombinace.

 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Předpokládaný počátek plnění je duben 2015. Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky je nejpozději do 30.09.2015.

O jednotlivých školicích dnech bude dodavatel informován vždy minimálně v předstihu 2 pracovních dnů.

Místo dodání / převzetí plnění:

Místem plnění zakázky je sídlo zadavatele – RC Smícháček.

Nabídku zašlete písemně nejpozději do 27.3.2015 na adresu nebo email:

Rodinné centrum Smícháček

Ostrovského 38a

Praha 5, 150 00

kafkova@smichacek.cz

V Praze dne 10.3.2015

 Ing. Barbora Kafková


Poptáváme službu hlídání dětí

Název projektu: Efektivní návrat na trh práce pro rodiče po mateřské a rodičovské dovolené v hlavním městě Praze

Registrační číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/37176

Identifikace zadavatele:

Rodinné centrum Smícháček

Sídlo: Ostrovského 38a, Praha 5, 150 00

IČ: 22757911

www.smichacek.cz

 

Kontaktní osoba zadavatele:

Ing. Barbora Kafková

mail: kafkova@smichacek.cz

tel: 773 980 515

 

Popis předmětu zakázky:

Zajištění hlídání dětí během vzdělávacích kurzů pro rodiče na a po mateřské a rodičovské dovolené.

Jednalo by se o zajištění 2 – 4 chův na dobu 8 hodin. Předpokládaný počet dětí je 12 a budou různého věku.

 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Předpokládaný počátek plnění je duben 2015. Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky je nejpozději do 30.09.2015.

O jednotlivých školicích dnech bude dodavatel informován vždy minimálně v předstihu 2 pracovních dnů.

Místo dodání / převzetí plnění:

Místem plnění zakázky je sídlo zadavatele – RC Smícháček.

Nabídku zašlete písemně nejpozději do 20.3.2015 na adresu nebo email:

Rodinné centrum Smícháček

Ostrovského 38a

Praha 5, 150 00

kafkova@smichacek.cz

V Praze dne 2.3.2015


Poptáváme u Vás realizaci vzdělávacích služeb

Název projektu: Efektivní návrat na trh práce pro rodiče po mateřské a rodičovské dovolené v hlavním městě Praze

Registrační číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/37176

Identifikace zadavatele:

Rodinné centrum Smícháček

Sídlo: Ostrovského 38a, Praha 5, 150 00

IČ: 22757911

www.smichacek.cz

 

Kontaktní osoba zadavatele:

Ing. Barbora Kafková

mail: kafkova@smichacek.cz

tel: 773 980 515

 

Popis předmětu zakázky:

a)      Vzdělávací program Úspěšný návrat na pracovní trh

V rámci programu bude realizováno celkem šest tematických školicích dnů:

-Využití moderních technologií při hledání práce

-Jak sestavit přesvědčivý životopis a motivační dopis

-Úspěch u pracovního pohovoru

-Profesionální komunikace

-Pracovní právo

-Timemanagemnt

b)      Vzdělávací program Začínáme s podnikáním

V rámci programu bude realizováno celkem šest tematických školicích dnů:

-právní aspekty podnikání

-daňová problematika

-tvorba podnikatelského plánu

-základy účetnictví v podnikání

-marketing a propagace

-komunikační dovednosti

Každý z obou programů bude realizován celkem 2x. Celkový počet školicích dnů je 24.

Uchazeč v rámci své nabídky předloží metodiku každého jednotlivého programu, podrobnou osnovu každého výukového dne a na CD rovněž podobu studijních materiálů pro každý jednotlivý výukový den.

Maximální částka za jeden školící den je stanovena rozpočtem projektu na 7.500 Kč bez DPH. Předpokládaná doba trvání kurzu je 8 hodin.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Předpokládaný počátek plnění je březen 2015. Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky je nejpozději do 30.09.2015.

O jednotlivých školicích dnech bude dodavatel informován vždy minimálně v předstihu 2 pracovních dnů.

Místo dodání / převzetí plnění:

Místem plnění zakázky je sídlo zadavatele – RC Smícháček.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel stanovuje požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů analogicky dle § 53 ZVZ:
V rozsahu analogicky dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), j) a k) ZVZ.
- dodavatel předloží čestné prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje.

Zadavatel stanovuje požadavky na prokázání profesních kvalifikačních předpokladů analogicky dle § 54 ZVZ:
V rozsahu analogicky dle ustanovení § 54 písm. a) a b) ZVZ.
- dodavatel předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán [písm. a)];
- dodavatel předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci [písm. b)].

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.


Požadovaný jazyk nabídky:

Český jazyk, případně slovenský jazyk, u ostatních jazyků musí být doložen překlad do českého jazyka.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Dodavatel se ve smlouvě zaváže uchovávat veškerou dokumentaci k zakázce nejméně po dobu 10 let od ukončení poskytování služeb dle smlouvy a spolupracovat v rámci dalších možných kontrol oprávněných orgánů, a to v rámci skutečnosti, že daná zakázka je spolufinancována ze strukturálních fondů Evropské unie. Dodavatel se zaváže zejména uchovávat veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti s výběrovým řízením na dodavatele zakázky (uchovávat stejnopisy všech dokumentů předávaných objednateli) a záznamy o elektronických úkonech související s realizací zakázky.

Dodavatel se ve smlouvě zaváže umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky:

Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Jako součást nabídky prosím předložte:

-          Krycí list nabídky, který bude obsahovat – cenu za školicí den / celkovou cenu plnění a to v členění bez DPH / včetně DPH / separátní vyčíslení DPH, identifikaci uchazeče a jeho kontaktní osoby, název zakázky, datum a podpis statutárního zástupce

-          Návrh metodiky obou vzdělávacích programů

-          Návrh výukových osnov každého jednotlivého školicího dne

-          CD se souborem studijních materiálů pro jednotlivé školicí dny

-          Návrh smlouvy, podepsaný statutárním zástupcem, obsahujícím obchodní podmínky

-          Čestné prohlášení o plnění základních kvalifikačních předpokladů dle ZVZ

-          Kopii živnostenského listu

-          Kopii výpisu z Obchodního rejstříku, pokud je do něj uchazeč zapsán

Nabídku, včetně všech příloh prosím zašlete písemně nejpozději do 27.2.2015 na adresu:

Rodinné centrum Smícháček

Ostrovského 38a

Praha 5, 150 00

 

 V Praze dne 20.2.2015

 

Ing. Barbora Kafková